Informator - Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu i mobingowi PDF Drukuj Email

Unia Europejska promuje działania i rozwiązania zmierzające do ułatwienia pracownikom, a zwłaszcza kobietom, godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Podstawowymi instrumentami w tym zakresie są elastyczne sposoby organizacji pracy i czasu pracy oraz dopasowanie zarówno do potrzeb firmy jak i do potrzeb pracowników. Takie podejście pozwala na stworzenie pracownikom komfortu pracy, co w rezultacie przekłada się na wzmocnienie ich zaangażowania w zadania firmy i w efekcie korzystnie odbija się na wynikach organizacyjnych i ekonomicznych firmy.

 I. Obowiązki pracodawcy/przełożonych w służbie

Pracodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby wszyscy byli informowani oraz zaangażowani w przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, molestowania i mobbingu. Stosunki z pracownikami powinny być oparte na szacunku dla ich godności osobistej. Rekrutacja, zatrudnienie, awansowanie i wynagradzanie pracowników opiera się wyłącznie na obiektywnej ocenie doświadczeń, kwalifikacji, umiejętności zawodowych pracownika oraz rezultatów jego pracy.

Pracodawca, w miarę swoich możliwości, stwarza pracownikom równe szanse w karierze zawodowej oraz możliwości rozwoju i zdobywania coraz wyższych kwalifikacji, a także zapewnia integrację środowiska pracowniczego poprzez działania komunikacyjne i szkoleniowe. Każdy przełożony dokłada wszelkich starań w celu rozwiązywania pojawiających się konfliktów służbowych w drodze porozumienia w taki sposób, aby nie powodowały one uszczerbku dla interesu i dobrego imienia firmy.

W kontaktach z podwładnymi i współpracownikami każdy przełożony powinien:

-  respektować wiedzę i doświadczenie pracowników

- respektować prawo pracowników do wyrażania uwag i opinii dotyczących toku pracy

-  w ocenach pracowników kierować się obiektywizmem,

- w przypadku pracowników oraz współpracowników naruszających zasady relacji i stosunków interpersonalnych  zajmować krytyczne stanowisko, oparte na racjonalnych i obiektywnych przesłankach.

 Wykorzystywanie relacji zależności i podporządkowania pomiędzy przełożonym i podwładnym w celach prywatnych jest niedopuszczalne.

 II. Obowiązki pracowników/policjantów

Każdy pracownik jest zobowiązany do równego traktowania innych pracowników, współpracowników oraz klientów bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz ze względu na inne preferencje i cechy osobiste.

Pracownik zobowiązany jest przeciwstawiać się praktykom dyskryminującym osobę czy grupę osób, a także  wszelkim innym nagannym praktykom określonym przez niniejsze zarządzenie lub przepisy prawa.

Pracownik powinien dążyć do rozwiązywania konfliktów z innymi pracownikami oraz współpracownikami bez uszczerbku dla ich godności osobistej, kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, a także bez szkody dla toku pracy.

Zjawiska będące naruszeniem równości w pracy/służbie winny być napiętnowane przez pracodawcę. Jednak aby podjąć walkę z mobbingiem czy dyskryminacją pracodawca musi być o takich faktach informowany przez pracowników. Piszący te słowa zdaje sobie sprawę z oporów i trudności jakie mogą napotykać ,,informatorzy” dlatego przedstawia poniżej schemat ułatwiający zgłoszenie pracodawcy faktów mobbingowych, dyskryminujących itp.

Zgłoszenie pisemne faktu bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji, prześladowań (mobbingu) lub molestowania powinno zawierać:

1.            Określenie imienia i nazwiska sprawcy (sprawców) oraz przypisanie go (ich) do konkretnej grupy:

 

-            Przełożonych,

-            Kolegów z działu,

-            Współpracowników,

-            Podwładnych

2.            Przedstawienie konkretnej charakterystyki działań składających się na dyskryminację. Określenie, czy prześladowania lub inne wymienione naganne zachowania są przejawem:

-            Znęcania się psychicznego,

-            Maltretowania fizycznego

-            Molestowania seksualnego,

-            Wykorzystywania ekonomicznego (np. zlecanie dodatkowych zadań bez wynagrodzenia, zmuszanie do pracy po godzinach, zlecanie zadań przydzielonych komuś innemu)

-            Jawnego dyskryminującego, nierównego traktowania,

-            Dyskryminacji pośredniej.

3.            Wskazując na któryś z powyższych punktów, należy szczegółowo opisać daną sytuację z uwzględnieniem:

-            Konkretnej osoby sprawcy (sprawców)

-            Czasu i miejsca zdarzenia,

-            Okoliczności towarzyszących (np. szkolenie, zebranie zespołu, rozmowa oceniająca),

-            Świadków zdarzenia lub świadków następstw zdarzenia,

-            Posiadanych ewentualnych dowodów (np. poleceń na piśmie, notatek) świadczących o nieprawidłowych zachowaniach.

-            Warto określić również częstotliwość zdarzeń:

-            Czy miało to miejsce tylko raz?

-            Zdarzyło się kilka razy,

-            Trwało to kilka tygodni, kilka miesięcy,

-            Trwało to pół roku lub dłużej.

4.            Warto też opisać wszelkie dodatkowe formy i aspekty działań będących przedmiotem zgłoszenia, np. :

-            Ograniczenie możliwości wypowiadania się,

-            Brak możliwości zabrania głosu,

-            Reagowanie na zgłaszane przez pana/panią uwagi krzykiem, zwymyślaniem,

-            Krytyka wykonywanej przez panią/pana pracy,

-            Natarczywe telefony Stosowanie wobec pana/pani gróźb i pogróżek na piśmie,

-            Ograniczanie kontaktu z panią/panem przez poniżające gesty.

-            Stosowanie wobec pani/pana różnego rodzaju aluzji bezosobowo,

-            Unikanie kontaktów z panią/panem

-            Odizolowanie pani/pana stanowiska pracy od innych pracowników,

-            Zakaz kontaktów  pracowników z panią/panem,

-            Traktowanie pani/pana jak powietrze,

-            Obgadywanie,

-            Rozsiewanie plotek związanych z panią/panem

-            Ośmieszanie,

-            Sugerowanie choroby psychicznej

-            Parodiowanie pani/pana ruchów

-            Atakowanie pani/pana politycznych lub religijnych przekonań,

-            Kpienie z narodowości, pochodzenia,

-            Zaniżanie oceny pani/pana zaangażowania w pracy,

-            Kwestionowanie podejmowanych przez panią/pana decyzji,

-            Zwracanie się przy użyciu przezwisk,

-            Kierowanie do pani/pana propozycji seksualnych w pracy,

-            Brak dla pani/pana zadań do wykonania,

-            Odbieranie wcześniej zleconych pani/panu prac,

-            Zlecanie bezsensownych prac,

-            Przydzielanie zadań poniżej umiejętności,

-            Przydzielanie nadmiernej ilości zadań,

-            Polecanie wykonania zadań uwłaczających godności,

-            Przydzielanie pracy szkodliwych dla zdrowia,

-            Grożenie przemocą fizyczną,

-            Znęcanie się fizyczne,

-            Znęcanie się psychiczne,

-            Działania o podłożu seksualnym,

-            Wyśmiewanie się z niepełnosprawności.

5.            Przy zarzutach dotyczących molestowania seksualnego warto pamiętać, iż do niedopuszczalnych zachowań można zaliczyć:

-            Kontakt fizyczny (dotykanie, głaskanie, poklepywanie, podszczypywanie),

-            Robienie uwag o charakterze seksualnym,

-            Opowiadanie dowcipów lub komunikowanie ich na piśmie czy za pośrednictwem poczty elektronicznej,

-            Wysuwanie propozycji lub dopominanie się  gratyfikacji seksualnych, np. pocałunków, rozebrania się, przytulania,

-            Nietaktowne i nieodpowiednie uwagi w stosunku do drugiej osoby (jej ubioru, uczesania, wieku),

-            Gesty o wydźwięku seksualnym,

-            Jawne demonstrowanie treści o charakterze pornograficznym (fotografie, rysunki, teksty).

6.            W treści zgłoszenia warto przedstawić, jeżeli wystąpiły, indywidualne skutki psychiczne, zdrowotne i inne, opisywanych zdarzeń:

-            Bardzo łatwo się denerwowałam/em,

-            Miałam/em trudności z koncentracją,

-            Ponosiłam/em wymierne straty finansowe (obniżone dochody, brak premii, utrudniony dostęp do innych świadczeń),

-            Miałam/em kłopoty ze snem,

-            Odczuwałam/em bóle w klatce piersiowej,

-            Nie miałam/em apetytu,

-            Odczuwałam/em bóle pleców, szyi, mięśni,

-            Zaczęłam/zacząłem brać zwolnienia lekarskie,

-            Wzięłam/wziąłem urlop w celu oderwania się od środowiska pracy,

-            Zaczęłam/zacząłem chorować,

-            Padłam/em w chorobę psychiczną,

-            Próbowałam/em popełnić samobójstwo.

Sporządzając zgłoszenie pisemne faktu prześladowań lub dyskryminacji, warto pamiętać, że wszelkie uwagi krytyczne przełożonych dotyczące toku pracy danego pracownika, efektów tej pracy, przedstawiane w normalnej, rzeczowej formie, a także uwagi krytyczne przełożonego przedstawione w trakcie oceny pracy, dotyczące przebiegu pracy, postaw pracownika związanych z zadaniami na stanowisku pracy (np. relacje z klientami) nie mogą zostać zaliczone do prześladowań.

Tytuł niniejszego opracowania obliguje do wybiórczego przedstawienia zagadnień związanych z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego w pracy i służbie. Dlatego też celowo pominięto takie zagadnienia jak ochrona dóbr osobistych pracownika/policjanta oraz ochronę prawną policjantów  w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Także aspekty psychologiczne, socjologiczne, ekonomiczne w niniejszym opracowaniu zostały potraktowane marginalnie lub celowo pominięte by dać czytelnikowi podstawowe informacje prawne umożliwiające realizację obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi zarówno przez pracodawców/przełożonych jak i pracowników/funkcjonariuszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mundurowi

 

skubianka